Menu Postvak
Favorieten Laatst bekeken

Terms & Conditions

Boys4u.nl is een dienst om zelfstandig werkende escorts in contact te brengen met klanten, uitgevoerd door 4uMedia BV (hierna: '4uMedia BV', 'wij' of 'ons')

4uMedia BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58246320 en met als BTW Identificatie nummer NL852943921B01 en is gevestig op de Rentmeesterstraat 46B, 1315 JS te Almere.

Deze gebruikersovereenkomst geldt voor de volledige inhoud van deze website onder het domein Boys4u.nl (hierna: "Website") en voor alle correspondentie per e-mail tussen ons en u en tussen gebruikers van de Website onderling. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze Website gebruikt. Als u deze Website gebruikt, verklaart u daarmee deze voorwaarden ongewijzigd te aanvaarden, of u beslist zich als lid te registreren of niet, en bent u een partij volgens deze Overeenkomst. Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, maak dan geen gebruik van deze Website.

Zodra u de online registratieprocedure heeft voltooid, is uw lidmaatschap geactiveerd en hebt u een wettelijk bindend contract voor de levering van de Dienst van 4uMedia BV (hierna: "Dienst").

1.     Voorwaarden.U dient minimaal 18 jaar te zijn om u te kunnen registreren als lid van 4uMedia BV of om de Website te gebruiken. Waar het verboden is lid te zijn van de Dienst is het lidmaatschap ongeldig. Door deze Website te gebruiken, verklaart en garandeert u het recht, de bevoegdheid en het vermogen te hebben om deel te nemen aan deze Overeenkomst en zich te houden aan alle voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst.

2.     Registratie en lidmaatschap/inhoud van de Dienst.U kunt gratis de Website bezoeken. Als bezoeker hebt u de mogelijkheid om gebruik te maken van sommige, maar niet alle, functies en diensten die beschikbaar zijn. Om de aanvullende functies en diensten te gebruiken, waaronder de mogelijkheid met escorts te communiceren, dient u betalend abonnee te worden van de Dienst. Lees de lidmaatschaps pagina voor een beschrijving van de huidige lidmaatschap pakketten en de bijbehorende prijzen. De lijst met lidmaatschaps prijzen maakt deel uit van deze Overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor om de lidmaatschaps tarieven voor de Dienst op elk gewenst moment te wijzigen, maar zullen u hier tijdig van op de hoogte stellen. Als u niet tevreden bent met eventuele wijzigingen in het lidmaatschaps tarief, kunt u uw lidmaatschap beëindigen door naar de afmeld pagina te gaan van de creditcardmaatschappij, een link naar deze pagina is de vinden op de F.A.Q. pagina van de Website.

Inhoud van de Dienst.De Dienst stelt u in staat meer informatie te bekijken van de escort en eventueel contact te leggen met de escort. 4uMedia BV is geen escortbureau en heeft geen verplichting klanten succesvol aan escorts te koppelen.

Facturering voor verlenging.De meeste lidmaatschap pakketten voor de Dienst bestaan uit een eerste termijn met een eenmalige prijs en vervolgtermijnen met tarieven waarmee u heeft ingestemd. Door deze Overeenkomst aan te gaan, erkent u dat uw lidmaatschap bestaat uit een eerste termijn en vervolgtermijnen en neemt u de verantwoordelijkheid voor alle vervolgkosten voorafgaand aan annulering en geeft u 4uMedia BV toestemming om deze kosten aan u op te leggen.

Geldige gegevens vereist.U DIENT VOOR DE FACTURERING GELDIGE, VOLLEDIGE EN NAUWKEURIGE GEGEVENS TE VERSTREKKEN. U DIENT GEWIJZIGDE GEGEVENS (ZOALS WIJZIGINGEN IN HET FACTURERINGSADRES, HET CREDITCARDNUMMER OF DE VERVALDATUM VAN DE CREDITCARD) BIJ TE WERKEN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT VOOR DE FACTURERING WORDT BESCHIKT OVER DE GELDIGE, VOLLEDIGE EN NAUWKEURIGE GEGEVENS. DAARNAAST DIENT U 4uMedia BV TIJDIG OP DE HOOGTE TE STELLEN ALS DE BETAALWIJZE WORDT GEANNULEERD (BIJVOORBEELD DOOR VERLIES OF DIEFSTAL) OF ALS U EEN MOGELIJK BEVEILIGINGSRISICO ONTDEKT, BIJVOORBEELD ALS UW GEBRUIKERSNAAM OF WACHTWOORD BEKEND ZIJN GEMAAKT OF WORDEN GEBRUIKT. DERGELIJKE WIJZIGINGEN KUNNEN OP DE WEBSITE WORDEN DOORGEGEVEN. ALS U 4uMedia BV NIET VOORZIET VAN DE BOVENSTAANDE GEGEVENS, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT 4uMedia BV KOSTEN IN REKENING KAN BLIJVEN BRENGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENST TENZIJ U UW LIDMAATSCHAP OP DE DIENST HEEFT BEËINDIGD (SCHRIFTELIJK/PER EMAIL BEVESTIGD OP VERZOEK VAN 4uMedia BV).

3.     Duur en beëindiging.Deze Overeenkomst blijft volledig van kracht gedurende de periode dat u lid bent van de Dienst. Zoals bepaald in de aangepaste voorschriften ter bescherming van consumenten met betrekking tot verkoop op afstand, kunt u het begin van de Dienst uitstellen tot de afkoelperiode van zeven werkdagen is verstreken. Als u er echter voor kiest om lid te worden en de Website betreedt, geeft u daarmee te kennen de Dienst onmiddellijk te willen starten en doet u afstand van het recht om de Dienst te annuleren volgens de bovengenoemde voorschriften.

U kunt uw lidmaatschap op elk moment om wat voor reden dan ook beëindigen. De beëindiging gaat in op het moment dat wij (of de creditcardmaatschappij) schriftelijk of elektronisch uw opzeggingsbericht ontvangen. U kunt contact met ons opnemen via de contact/support pagina op de Website.

Wij behouden ons het recht voor om uw lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen als u deze Overeenkomst schendt en sturen een beëindigingsbericht naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij uw aanmelding als lid of naar andere e-mailadressen die wij later van u hebben ontvangen. Wij behouden ons het recht voor deze Overeenkomst op elk gewenst moment te beëindigen door u hier bijtijds schriftelijk/per email van op de hoogte te stellen.

Als u uw lidmaatschap beëindigt, blijft uw lidmaatschap nog geldig tot het einde van de periode waarvoor u voorafgaand aan de opzegging heeft betaald.

In het geval van overtreding van een of meer bepaling(en) van deze Overeenkomst (in het bijzonder Clausules 6 en 7), zullen wij zonder verdere mededelingsverplichting uw account(s) blokkeren, verboden inhoud verwijderen en uw publicaties op de Website geheel of gedeeltelijk voorkomen. We kunnen u ook de toegang tot de Dienst of Website geheel of gedeeltelijk permanent of tijdelijk ontzeggen.

4.     Niet-commercieel gebruik door leden.De Website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik van individuele leden en mag niet worden gebruikt in verband met wat voor commerciële doeleinden dan ook. Organisaties, bedrijven en/of ondernemingen mogen geen lid worden en mogen de Dienst of de Website voor geen enkel doel gebruiken. Illegaal en/of onbevoegd gebruik van de Website, met inbegrip van het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van leden op elektronische of enige andere wijze met als doel ongevraagde e-mail te versturen of het onbevoegd framen van of koppelen naar de Website zal worden onderzocht en alle mogelijke juridische stappen zullen worden ondernomen, met inbegrip van, zonder enige beperking, civielrechtelijk en strafrechtelijk verhaal.

5.     Eigendomsrechten inhoud van 4uMedia BV.4uMedia BV is eigenaar van en behoudt zich alle eigendomsrechten voor van de Website en de Dienst. De Website bevat materialen, handelsmerken en andere informatie die worden beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten van 4uMedia BV en diens licentiegevers. Het is niet toegestaan dergelijke intellectuele eigendommen of bedrijfseigen gegevens te kopiëren, aan te passen, te publiceren, over te dragen, te distribueren, te reproduceren, te vergunnen, te verkopen, weder te verkopen of er afgeleide werken van te maken of de weergave ervan over te dragen, met uitzondering van gegevens die openbaar zijn of waarvoor u schriftelijk toestemming hebt verkregen.

6.     Op de site geplaatste inhoud en verboden inhoud.

  1. De gegevens die u aan 4uMedia BV levert en op de Website plaatst, moeten nauwkeurig en overeenkomstig de waarheid zijn.
  2. Met uitzondering van persoonlijke gegevens die betrekking hebben op een levend persoon die kan worden geïdentificeerd met behulp van dergelijke gegevens die overeenkomstig ons privacybeleid worden gebruikt, wordt al het materiaal dat u verstuurd naar of plaatst op de Website beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Wij hebben geen verplichtingen met betrekking tot dergelijk materiaal. Wij en onze gelieerde ondernemingen zijn vrij om dergelijk materiaal en alle gegevens, afbeeldingen, filmmateriaal, tekst en overige onderdelen te kopiëren, bekend te maken, te distribueren, op te nemen of op andere wijze te gebruiken voor wat voor commercieel of niet-commercieel doel dan ook.
  3. 4uMedia BV behoudt zich het recht voor om inhoud, berichten, 4uMedia BV chat berichten, foto's, filmpjes (samen "Inhoud" genoemd) te beoordelen en te verwijderen die naar het redelijk oordeel van 4uMedia BV in strijd zijn met deze Overeenkomst of die beledigend of illegaal zijn of de rechten of veiligheid van andere leden of escorts schenden of in gevaar brengen.
  4. U bent en als enige verantwoordelijk voor de Inhoud die u publiceert, plaatst, verstuurt of weergeeft (hierna "plaatsen" genoemd) in het kader van de Dienst of verzendt aan escorts via de Dienst. U verklaart en garandeert dat op het moment van plaatsen alle Inhoud (a) nauwkeurig, (b) niet in strijd met deze Overeenkomst, en (c) op geen enkele wijze schadelijk voor anderen is.
  5. Door Inhoud te plaatsen op een openbaar gedeelte van 4uMedia BV, kent u 4uMedia BV en diens gelieerde ondernemingen het onherroepelijke, blijvende, niet-exclusieve, volledig betaalde, wereldwijde recht toe om de geplaatste gegevens en inhoud te gebruiken, te kopiëren, uit te voeren, weer te geven en te distribueren en garandeert u dat u bevoegd bent dit recht toe te kennen.

f.      De onderstaande informatie bevat een gedeelte van de lijst met het soort Inhoud dat illegaal en verboden is op de Website. 4uMedia BV behoudt zich het recht voor deze lijst op elk gewenst moment aan te passen en juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die zich hier niet aan houdt, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verwijderen van de betreffende communicatie van de Dienst en het beëindigen van het lidmaatschap van leden die zich hier niet aan houden. Het is verboden Inhoud te plaatsen die:

·        mogelijk beledigend is voor de online gemeenschap, zoals Inhoud waarin racisme, onverdraagzaamheid, haat of fysiek geweld jegens welke groep of persoon dan ook wordt gestimuleerd;

·        foto's van een derde bevat zonder diens toestemming;

·        een ander lastigvalt of hiertoe oproept;

·        als gevolg heeft dat er ongewenste e-mail, kettingbrieven, of ongewenste massaberichten of "spam" worden verstuurd;

·        gegevens bevat waarvan u weet dat deze onjuist of misleidend zijn of die illegale, beledigende, bedreigende, obscene, lasterlijke of smadelijke activiteiten of gedrag stimuleren;

·        ertoe aanzet illegale of onbevoegde kopieën van andermans werk te maken, bijvoorbeeld door het aanbieden van illegaal gekopieerde computerprogramma's of koppelingen daarnaar, het bieden van gegevens om in de fabriek geïnstalleerde apparaten met kopieerbeveiliging te omzeilen, of door het aanbieden van illegaal gedownloade muziek of koppelingen daarnaar;

·        pagina's bevat met beperkte of wachtwoordbeveiligde toegang, of verborgen pagina's of beelden bevat (die niet gekoppeld zijn naar of van een andere toegankelijke pagina);

·        materiaal bevat waarin personen jonger dan 18 seksueel of anderszins worden misbruikt, of persoonlijke gegevens aanbiedt van personen jonger dan 18 jaar;

·        instructies bevat met betrekking tot illegale activiteiten zoals het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy of het aanbieden of maken van computervirussen;

·        wachtwoorden of persoonlijke gegevens van andere gebruikers aanbiedt voor commerciële of onwettige doeleinden en

·        zich zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming richt op commerciële activiteiten en/of verkopen als wedstrijden, sweepstakes, ruilhandel, reclame of piramidespellen.

  1. U dient de Dienst te gebruiken op een manier die overeenkomt met alle van toepassing zijnde wetten, regels en gedragscodes.
  2. Het is niet toegestaan om escorts producten of diensten aan te bieden. Het is niet toegestaan kettingbrieven of ongewenste e-mails te sturen aan escorts.

Hoewel 4uMedia BV het gedrag van de leden buiten de Website niet kan controleren, wordt het gebruik van gegevens afkomstig van de Dienst om anderen te beledigen, te misbruiken, te schaden, aanbiedingen te doen of te verkopen zonder de uitdrukkelijke toestemming van deze escorts, ook als een overtreding van deze regels beschouwd. 4uMedia BV behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht het aantal e-mails te beperken dat een lid binnen 24 uur mag sturen aan escorts om onze escorts te beschermen tegen reclame en ongevraagde aanbiedingen.

7.     Verboden activiteiten.4uMedia BV behoudt zich het recht voor om uw lidmaatschap te onderzoeken en te beëindigen als u misbruik hebt gemaakt van de Dienst of als u ongepast gedrag heeft vertoond of illegale of onrechtmatige activiteiten heeft ondernomen. Dit is een onvolledige lijst met het soort activiteiten dat met betrekking tot deze Dienst niet is toegestaan:

·         Het is niet toegestaan zich voor te doen als andere persoon of organisatie.

·         Het is niet toegestaan mensen te "stalken" of op welke andere wijze dan ook lastig te vallen.

·         Het is niet toegestaan te beweren of te impliceren dat enige verklaring uwerzijds wordt gesteund door 4uMedia BV tenzij u hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft ontvangen.

·         Het is niet toegestaan robots, spiders, toepassingen om sites te doorzoeken of op te halen of andere handmatige of automatische methoden te gebruiken om de Dienst of de inhoud daarvan op te halen, te indiceren, te 'data-minen' of op welke andere wijze dan ook de navigatiestructuur of presentatie van de Dienst of de inhoud daarvan te reproduceren of te omzeilen.

·         Het is niet toegestaan kennisgevingen aangaande auteursrechten, handelsmerken of overige eigendomsrechten vervat in de Dienst te verwijderen.

·         Het is niet toegestaan welk gedeelte van de Dienst of de Website dan ook te "framen" of "spiegelen" zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 4uMedia BV. Het is ook niet toegestaan om metatags, codes of andere manieren/apparaten te gebruiken met verwijzingen naar 4uMedia BV of de Dienst of de site om iemand met welk doel dan ook naar een andere Website te leiden.

·         Het is niet toegestaan om materiaal te versturen of te plaatsen dat gedrag bevat of aanzet tot gedrag dat beschouwd wordt als een misdrijf, aanleiding geeft tot aansprakelijkheidsclaims of anderszins niet strookt met de wet of inbreuk maakt op de rechten van een derde in Nederland of in welk ander land ter wereld dan ook.

·         Het is uitsluitend binnen de grenzen van de toepasselijke wetten toegestaan (gedeelten van) de Dienst, de Website of daarvoor of daarop gebruikte software aan te passen, over te nemen, te licentiëren, te vertalen, te verkopen, te ontcijferen, te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering te onderwerpen of op enige andere wijze te demonteren of anderen er toe aan te zetten dit te doen.

8.     Accountbeveiliging.U bent zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord die u toegekend krijgt tijdens uw registratie bij de Dienst. U bent ook zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw gebruikersnaam en wachtwoord plaatsvinden. U gaat ermee akkoord (a) 4uMedia BV onmiddellijk op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enig ander veiligheidsrisico en (b) ervoor te zorgen dat u uw account afsluit aan het einde van elke sessie. 4uMedia BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen of schade voortkomend uit het niet nakomen hiervan. U dient met name voorzichtig te zijn als u uw account opent vanaf een openbare of gedeelde computer en ervoor te zorgen dat anderen uw wachtwoord of andere persoonlijke gegevens niet kunnen bekijken of vastleggen. Indien u de computer deelt met anderen, is het verstandig om de optie voor automatisch opslaan uit te schakelen.

9.     Klantenservice.De vertegenwoordigers van de 4uMedia BV klantenservice bieden hulp en ondersteuning. Tijdens het communiceren met onze vertegenwoordigers van de klantenservice is het niet toegestaan zich grof, obsceen, beledigend, seksistisch, dreigend, of discriminerend uit te laten of te vloeken. Als wij uw gedrag ten opzichte van onze vertegenwoordigers van de klantenservice of andere werknemers als bedreigend of beledigend ervaren, behouden wij ons het recht voor uw lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen zonder recht op restitutie voor ongebruikte lidmaatschaps betalingen.

10. Auteursrechten.Het is niet toegestaan auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken of ander intellectueel eigendom of bedrijfseigen gegevens te plaatsen, te distribueren of te reproduceren zonder voorafgaande toestemming van de betreffende eigenaar van de eigendomsrechten. Zonder enige beperking aan het voorgaande: als u vermoedt dat uw werk is gekopieerd en op de Dienst is geplaatst op een manier die in strijd is met het auteursrecht, neem dan contact op met onze support afdeling en geef de volgende gegevens aan ons door: een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is uit naam van de eigenaar van het auteursrecht te handelen; een beschrijving van het auteursrechtelijke beschermd werk waarop inbreuk is gemaakt; een beschrijving van waar het materiaal zich op de Website bevindt; uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; een schriftelijke verklaring dat u ervan overtuigd bent dat het betreffende gebruik niet met toestemming van de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet geschiedt; een ondertekende verklaring dat de bovenstaande gegevens nauwkeurig zijn en dat u zelf de auteursrechthebbende bent of bevoegd bent uit diens naam te handelen.

11. Geschillen tussen leden en escorts.U bent zelf verantwoordelijk voor uw interacties met escorts op 4uMedia BV. 4uMedia BV behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, te onderhandelen bij geschillen tussen u en escorts.

12. Privacy.Ons Privacybeleid geldt voor het gebruik van de Website en/of de Dienst. De persoonlijke gegevens (waaronder gevoelige informatie) die u ons verstrekt, worden opgeslagen op onze computers. U geeft ons toestemming om deze gegevens te gebruiken om een profiel samen te stellen van uw voorkeuren en bladerpatronen en u in staat te stellen deel te nemen aan de Dienst. Als u zich buiten Nederland bevindt, dient u er zich van bewust te zijn dat de gegevens die u verstrekt, worden verzonden naar Nederland. DOOR LID TE WORDEN VAN DE DIENST, GEEFT U TOESTEMMING VOOR (i) DE OVERDRACHT VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NAAR NEDERLAND; (ii) GEBRUIK VAN UW GEGEVENS IN NEDERLAND; (iii) HET ONTVANGEN VAN MARKETING MATERIAAL VAN ONS; EN (iv) DE OVERDRACHT VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS AAN DERDEN DIE BETROKKEN KUNNEN ZIJN BIJ HET AANBIEDEN EN UITVOEREN VAN DE DIENSTEN OVEREENKOMSTIG MET ONS PRIVACYBELEID.

13. Toegang tot de Dienst.4uMedia BV streeft ernaar deze Website 24 uur per dag beschikbaar te houden, maar kan niet garanderen dat toegang tot de Website ononderbroken of vrij van fouten is.

De Website kan tijdelijk en zonder kennisgeving buiten werking zijn in het geval van een systeemstoring, onderhoud, reparatie of overige redenen waarop wij geen invloed uitoefenen.

14. Disclaimers. Het materiaal op deze Website wordt aangeboden op een 'as is'-basis zonder bepalingen, garanties of overige voorwaarden van welke aard dan ook. Dienovereenkomstig biedt 4uMedia BV u deze Website aan op de basis dat 4uMedia BV, voor zover wettelijk toegestaan, alle verklaringen, garanties, bepalingen en overige voorwaarden (met inbegrip van maar niet beperkt tot de voorwaarden zoals die wettelijk zijn vastgelegd inzake bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid) uitsluit die zonder deze juridische kennisgeving van kracht zouden kunnen zijn met betrekking tot deze Website.

Wij leggen geen verklaringen of steunbetuigingen af over de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van adviezen, meningen, stellingen of overige informatie die door ons, onze partners, escorts of welke andere persoon of organisatie dan ook via de Dienst wordt weergegeven, ge-upload of gedistribueerd. U verklaart dat vertrouwen op dergelijke meningen, escortprofielen, adviezen, stellingen of informatie op eigen risico is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gedrag van onze escort, of ze nu online zijn of offline. Wees voorzichtig en gebruik uw gezonde verstand als u de Website en de Dienst gebruikt. DEZE JURIDISCHE KENNISGEVING EN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS DOEN GEEN UITSPRAAK BETREFFENDE ENIGE WETTELIJKE RECHTEN DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN ONDER TOEPASSELIJK RECHT INCLUSIEF UW WETTELIJKE RECHTEN ALS CONSUMENT.

15. Beperking van aansprakelijkheid.Met inachtneming van het voorafgaande zijn 4uMedia BV en de aan 4uMedia BV gelieerde ondernemingen niet aansprakelijk of verantwoordelijk tegenover u of welke andere derde dan ook voor welk bedrag, verlies, schade dan ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot directe schade, indirecte schade, strafrechtelijke schade of gevolgschade, overlijden of lichamelijk letsel, fraude, bedrieglijke handelingen betreffende een fundamentele zaak, verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten, gebruik van geld of verliezen of schade voortkomend uit of op welke wijze dan ook verbonden met werkonderbrekingen van welke aard dan ook, onrechtmatige daden (met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid), contractueel of anderszins) voortkomend uit of op welke wijze dan ook verbonden met de Dienst of deze Website of het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van deze Website.

16. Aanpassingen aan deze Overeenkomst.Wij behouden ons het recht voor om onze voorwaarden en bepalingen na redelijke voorafgaande kennisgeving aan te passen of aan te vullen. Indien u na ontvangst van een kennisgeving geen gebruik meer wenst te maken van de Dienst, kunt u het contract beëindigen door ons op de hoogte te brengen van de beëindiging die ingaat op het moment dat wij uw opzegging ontvangen of op de datum waarop de aangepaste voorwaarden en bepalingen zouden zijn ingegaan. Als u na de vervaldatum van de kennisgeving de Dienst blijft gebruiken, wordt u verondersteld de wijziging en/of aanvulling te hebben geaccepteerd.

17. Vrijwaring.In het geval u een claim wenst in te dienen of stappen wilt ondernemen tegen een escort en de claim voortkomt uit het gebruik van onze Website, gaat u ermee akkoord een dergelijke claim of dergelijke stappen onafhankelijk van ons uit te voeren en ons te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheid en schade voortkomende uit of op welke wijze dan ook verbonden met de claim of de stappen.

In het geval een claim of stappen worden ondernomen tegen ons vanwege uw handelingen of gebruik van de Website of de Dienst, met inbegrip van schendingen van deze Overeenkomst of kosten of klachten van andere partijen jegens u, gaat u ermee akkoord ons te betalen, te vrijwaren en te verdedigen tijdens de claim of stappen. U gaat er tevens mee akkoord zo volledig als redelijkerwijs vereist is uw medewerking te verlenen aan de verdediging tegen eventuele claims en ons toe te staan de exclusieve verdediging en controle over de zaak te aanvaarden.

18. Nietigheid.Als wordt bepaald dat een gedeelte van deze Overeenkomst ongeldig of niet uitvoerbaar is conform toepasselijk recht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de garantieverklaringen en aansprakelijkheidsbeperkingen zoals hierboven vastgelegd, worden de ongeldige of niet uitvoerbare bepalingen verondersteld te zijn vervangen door geldige, uitvoerbare bepalingen die het meest overeenkomen met de intentie van de oorspronkelijke bepalingen waarbij het resterende gedeelte van de Overeenkomst onverminderd van kracht blijft.

19. Toewijzing.Het is noch 4uMedia BV, noch u toegestaan rechten, plichten of verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst toe te wijzen, over te dragen, uit te besteden of te delegeren.

20. Relatie.U gaat ermee akkoord dat er geen relatie in de vorm van een joint venture, partnerschap, werkrelatie of vertegenwoordigersrelatie bestaat tussen u en 4uMedia BV als resultaat van deze Overeenkomst of het gebruik van deze Website.

21. Geschillen.Bij een geschil over of met betrekking tot de Website en/of de Dienst, geldt dat u door gebruik van de Website ermee akkoord gaat dat het geschil wordt afgehandeld volgens de wetten in Nederland ongeacht de bepalingen van het conflictenrecht. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse rechtbank bevoegd.

22. Overige.Deze Overeenkomst, die u accepteert door de Website te gebruiken en die wordt bekrachtigd door uw lidmaatschap van de Dienst bevat de volledige Overeenkomst tussen u en 4uMedia BV met betrekking tot het gebruik van de Website en/of de Dienst. Als een bepaling in deze Overeenkomst ongeldig wordt verklaard, blijft het resterende deel van deze Overeenkomst onverminderd van kracht.

23. Contactgegevens.Bij vragen over de rechten en beperkingen hierboven, verzoeken wij u contact met ons via de supportpagina op de Website